สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2021
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 54210
Page Views 106951
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)                                        

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
(3) การพัฒนาบุคลากร
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา สายงานสอบ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 


(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การให้โทษ
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  ฉบับที่ 4 
การสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ  เป็น เงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น